Eräs kirjoitusten kokoelma

Yksittäisien kirjoituksien tuotantoon ja muokkaukseen on kolme pääasiallista näkymää: "text editing", "solution writing editing" ja "special section editing". Erikoisosiot eli englanniksi "special sections" ovat niitä, jotka sisältölistaus-asetuksella "plain structure" sijoittuvat osioiden (parts) ja lukujen (chapters) ennen ja jälkeen. Muina vaihtoehtoina sisältölistaukselle ovat nimellisesti "blog-like" ja "assisted visual arranging". Työnkulkujen kannalta "text editing" on aina ennen "solution writing editing"-vaihetta, sillä kirjoitukset luodaan ensin mainitussa näkymässä ja siinä näkymässä niihin liitetään myös valikoitu joukko kuvia ja muita "tiettyjä" (eng. particulars) kuten videoita, tweettejä ym. Varsinainen tiettyjen sijoittelu tapahtuu "solution writing editing"-näkymässä, jossa myös kirjoituksien olemuksen hienosäätöä tapahtuu.

Kuva 1. Text editing -näkymässä aloitetaan kirjoituksien tuottaminen ja liitetään mukaan tietynlaiset (eng. particulars). Kirjoitukset ovat tyypiltään: optionaalisia tekstikenttiä kuten ingress, references ym. sisältäviä tai "area text"-tyyppisiä, joita ei ole tarkoitettu itsenäisiksi kirjoituksiksi, vaan sellaisiin ympättäväksi (käytännössä kirjoituksen loppuun tai oheen).
Kuva 2. Solution writing editing -näkymässä tehdään kirjoituksiin liittyvä hienosäätö, erityisesti ulkoasuun vaikuttava sellainen.
Kuva 3. Special section editing -näkymässä voi lisäillä teokseen osioita kuten glossary tai preface, joiden nimeämisellä tai sisällöllä ei ole erityisempiä rajoitteita. Erikoisosioihin voi sisällyttää kaikkia niitä kuvia, joita projektiin kytketyistä kuvakatalogeista löytyy.

Eräänä alkuperäisideana on ollut, että tiettyjen yksittäisen kirjoituksen elementtien sijaintien ja olemuksien kanssa ei tarvitsisi käydä ns. nyhjäämään, vaan sopivanlaiset saisi määritettyä käyttöön muutaman painikkeen painalluksella. Tällaisia ovat mm. kirjoituksen leipätekstin kirjasin ja ingressin sijoittuminen. Oheisesta kuvasta voi huomioida tuttuja kirjasinten nimiä, jotka tullaan joskus myöhemmin korvaamaan fonttiostoksilla löytyneillä kirjasimilla.

Kuva 1. Kirjoituskohtaisia säätimiä "solution writing editing"-näkymässä.

Runsaan verkkosanakirjojen selailun jälkeen on päädytty nimittämään kirjoituksiin liitettävissä olevia kuvia, videoita, tweettejä, kuvakollaaseja ym. "tietynlaisiksi", joka juontuu englanninkielisestä sanasta particulars. Kuvat ovat näistä ainoita, joita voi sisällyttää kuvakatalogeihin useissa eri kirjoituksissa käytettäväksi. Työnkulkujen kannalta tietynlaisten ottaminen käyttöön kirjoituksessa vaatii sekä oheistamaan (eng. attach) niitä sellaiseen ("text editing"-näkymä) ja sijoittamaan niitä paikoilleen (eng. verbi place, "solution writing editing"-näkymä). Kaikkia oheistettuja tietynlaisia ei välttämättä tule edes käytetyksi, vaan vain ne, jotka varsinaisesti paikoilleen sijoitetaan. Tietynlaisiin voidaan viitata tekstissä sijoittamalla tekstiin sellaiseen kohdistuva ref-merkki.

Kuva 1. Particular editing -näkymä on tarkoitettu vain niille tietynlaisille, jotka sijaitsevat kuvina kuvakatalogeissa. Toimintoina kuvan poistaminen, katalogien sisällään pitämien säilöjen (containers) luominen ja poistaminen, sekä kuvan selitekstin (description) muokkaaminen (näkyy vain kuvalistoissa). Lista kirjoituksista suoralinkkeineen, joissa kuvamuotoista tietynlaista on käytetty, on sen tietokenttien alapuolella.
Kuva 2. Valittavissa olevat kuvakatalogin (sen yksittäisen säilön, eng. container) kuvat näytetään nykyisellään allekkain (tässä modaali-ikkunassa ja muuallakin), mutta voisivathan ne toki toisinkin olla esitettyinä. Liitettyjen kuvien järjestystä voi vaihtaa, mutta tämä on tarkoitettu vain kirjoitushetkiseksi mukavuustekijäksi.
Kuva 3. Kuvakatalogin kuvia, joita on liitetty yksittäiseen kirjoitukseen. Kuvateksti näkyy kirjoitukseen liitetyn kuvan yhteydessä, ollen eri asia kuin tietynlaisen description-teksti, joka näkyy enimmälti kuvalistoissa.
Kuva 4. Eräitä muita liitettävissä olevia tietynlaisia. Videoiden (YouTube tai Vimeo) ja tweettien lisäksi voidaan lisätä myös SoundCloud-musiikkia, koodailuesimerkkejä, podcasteja ym.
Kuva 5. Kuvakollaasi (bunch of images) on work-in-progress -tietynlainen, joka voidaan esittää kirjoituksessa muutamalla vaihtoehtoisella tavalla (säädetään "solution writing"-näkymässä).
Kuva 6. Kuvakollaasin kuvien valintaa toimintona voi toki jatkokehittää, mutta tällaisenaan mahdollistuu kuvien valinta, järjestyksen vaihtelu ja myöhempi valintojen muokkailu, sekä toisessa näkymässä tehtävä kuvakollaasin olemuksen ja toiminnallisuuden valinta.
Kuva 7. On suunnitelmallinen valinta tehdä niin, että tietynlaiset näkyvät muokattavassa tekstissä niitä symboloivien elementtien muodossa kuten tässä kuvaa symboloivat kuvan id-numero ja kuvan leveys. Pikainen esikatselunäkymä on tarjolla kaikista tietynlaisista viemällä osoitin laatikoidun symbolin ylle.

Palvelun termistössä projekti on käytännössä yksi näkymä, jossa on kaikki oleelliset linkit muihin näkymiin, jotka ovat vaadittuja tai hyödyllisiä lopullisen teoksen tuottamisessa. Siinä on käytettävissä myös varmuuskopiointitoiminnot ja siinä valitaan projektin käyttämät katalogit.

Kuva 1. Project list -näkymä pitää sisällään käyttäjän kaikki projektit. Toistaiseksi suodattimet ja lajittelut rajoittuvat siihen, että lajittelumahdollisuuksia on vain yksi ja projektit ovat joko viimeaikaisia (fresh), aiempia (past) ja niitä, jotka on jo jossain määrin unohdettu (forgotten).
Kuva 2. Project managing -näkymä on tarkoitettu pitämään tavoitettavissa muut näkymät, joita saattaisi haluta käyttää johonkin projektiin liittyen. Samaisessa näkymässä kytketään projektiin myös käyttäjä-asetuksissa lisättyjä kuvakakatalogeja, joista voidaan oheistaa kuvia yksittäisissä kirjoituksissa (tai erikoissivuilla) käytettäväksi. Backup-toiminnot tuottavat joko zip-paketin, joka sisältää kaikki projektitiedostot (kuvat, tekstit, asetukset ym.) tai JSON-rakenteista dataa, joka sisältää projektin kirjoitusten kokoelmien kaikki tekstit (molemmat importoitavissa takaisin).

Eräinä oletetusti vähemmin käytettyinä näkyminä ovat sellaiset kuten "item moving", "importing" ja "writing list".

Kuva 1. Importing -näkymässä on mahdollista tuoda kirjoitusten kokoelmia sisältävää JSON-rakenteista dataa uusiksi kirjoituksiksi tehtäväksi ja kuvia kuvakatalogeihin lisättäväksi. Tämä näkymä sisältää kolme raahaus-aluetta (drag zone) tiedostojen sisääntuomiseksi. Kuvia voi tuoda yksittäin tai useamman kerrallaan. Ulkoisten kuvalähteiden käyttö sinällään on jo mahdollistettu, mutta sitä ei ole toimintona otettu käyttöön, vaikka näyttää sellaiselle paikkansa kuvassa olevankin.
Kuva 2. Item moving -näkymässä voi siirrellä kirjoituksia kirjoitusten kokoelmasta toiseen (projektin rajoissa), sekä kuvia katalogin säilöistä (container) toiseen sellaiseen. Kirjoituksia voi tarkastella eräänlaisena raakaversiona.

Visuaaliset vihjeet olisivat monesti sellaisia, ettei yksittäistä sellaista tarvittaisi monestikaan kuin sen yhden kerran, jonka jälkeen siitä tulisi ylimääräistä visuaalista hälyä.

Kuva 1. Text editing -näkymässä voi poistaa kirjoituksia paperilennokkia muistuttavaa ikonia klikkaamalla. Extra info -painike tuo esille kirjoituksien valmiusasteet ja niiden koot tekstimerkkien määrissä laskettuna. Adjust sorting order viittaa arvatusti kirjoituksien järjestykseen julkaistavassa teoksessa.
Kuva 2. Kirjoituksiin voi sisältyä useammanlaisia lisäosia kuten ingressi ja mielipide (valikoima ei ole aivan stabiloitunut, joten varmastikin vielä muuttuu). Näiden vaihtamista varten voi tehdä tai käyttää olemassa olevia esiasetuksia. Jos jonkin lisäosan asettaa pois näkyvistä, ei tämä poista lisäosassa ollutta tekstiä, millä vältetään vahingojen tapahtuminen. Nämä säädöt vaikuttavat julkiseksi asetettuun teokseen.
Kuva 3. Project managing -näkymässä on käytössä inline-edit kirjoitusten kokoelmien nimen kohdalla.
Kuva 4. Writing list -näkymässä on käytössä inline-edit päiväyksien kohdalla.
Kuva 5. Solution writing editing -näkymässä on käytössä E ja S -symbolit, mitkä ovat tarkoitettu "area text"-tyyppisten kirjoituksien liittämiseksi varsinaisten kirjoitusten loppuun tai sivuun (sanoista end ja side). Näiden kirjoitusten poistamiseen on toimintonsa samaisessa näkymässä (kirjoitusten säätöön tarkoitettujen säätimien ja kirjoitukseen liitettyjen tietynlaisten alapuolella).
Kuva 6. Muutamassa näkymässä on melko tavanomaista, että näkymän korkeus kasvaa eri elementtien tilaa vievyyden vuoksi sen verran suureksi, että hiiren rullan hyödyntäminen (suositeltavaa) sivun vierittämisessä ei ole riittävää käyttömukavuuden ylläpysymisen mielessä. Tämän vuoksi on joko helposti saatavilla tai aina käytössä muutama toiminto, jotka joko pitävät osaa näkymästä koko ajan esillä tai pienentävät joidenkin näkymän osien viemää tilaa. Nämä toiminnot ovat: stickypanels (esim. "solution writing editing" -näkymän oikea laita vierii eri tahtiin muun näkymän kanssa), writing adjustments hiding ja writing preview height limit.
Kuva 7. Solution writing editing -näkymässä voidaan sijoittaa kirjoitukseen oheistettuja tietynlaisia paikoilleen painamalla "include" ja sijoittaa tietynlaiseen kohdistuva viittaus painamalla "ref". Oheistetun tietynlaisen sijaintia voi vaihtaa valitsemalla sitä symboloiva elementti, painamalla Ctrl-näppäin pohjaan ja liikuttamalla elementtiä nuolinäppäimillä (merkki tai tekstikappale kerrallaan, Shiftin kanssa tekstikappale kerrallaan). Hienosäätöominaisuudet saa esille valitsemalla sijoitettua tietynlaista symboloiva elementti. Kuvien ja muiden tietynlaisten kuvanumerot generoidaan automaattisesti. Kirjoitukselle voi olla myös yksi "main image", jolle on omat erilliset säätönsä.

Tiedostojen raahaaminen suoraan käytetyn tietokoneen kovalevyltä nopeuttaa tiettyjen toimintojen käyttämistä kuten tietynlaisiksi tarkoitettujen kuvien ja ns. kansikuvien tuomista, Word-dokumenttien konvertointia ja yksittäisen projektin varmuuskopion sisältämän zip-paketin sisääntuontia (import). Raahausalueet (drag zone) tunnistaa siitä, että tiedoston tai tiedostojen ollessa niiden yllä, ne tarjoavat melko yhtenäisen visuaalisen vihjeen reunuksen ja taustan muuttumisen muodossa.

Kuva 1. Project managing -näkymässä projektin kansikuvan voi vaihtaa tuomalla kuvan sen päälle, mikä näkyy sitten project list -näkymässä. Vaihtoehtoisesti kuvan voi valita myös avautuvasta tiedostolistasta, jonka käytetty käyttöjärjestelmä tarjoaa (toimii myös mobiililaitteilla).
Kuva 2. Text editing -näkymässä voi tuottaa uuden kirjoituksen raahaamalla uudemman- tai vanhemmanlaisen Word-tiedoston kirjoituksia listaavan taulukon päälle, mikä konvertoi automaattisesti luetun tiedoston tekstimuotoiseksi. Myös pelkkää tekstiä (plain text) sisältäviä tiedostoja voi tuoda samalla tavoin eli ei tarvitse avata tiedostoa jollain käyttöjärjestelmän editorilla, kopioida tekstiä leikepöydällä jne., vaan pelkkä drag'n'drop riittää.
Kuva 3. Importing-näkymässä on "upload multiple"-raahausalue, johon voi tuoda useita kuvia kerrallaan kuvakatalogin säilöön laitettavaksi.
Kuva 4. Project list -näkymässä on mahdollisuus tuoda yksittäinen varmuuskopioitu projekti uudeksi projektiksi tehtäväksi raahaamalla varmuuskopion sisältämä zip-paketti projektilista-paneelin päälle.

Jokainen erillinen näkymä (esim. "item moving") on jaettu vaakasuunnassa 1 – 3 ryhmään, mihin vaikuttaa se, kuinka leveänä selainikkunaa pitää. Leveimmillään näkymään mahdutetaan kaikki siihen näkymään sisältyvät elementit, vähemmän leveänä tyypillisesti oikeanlaitimmainen ryhmä piilotetaan ja vielä vähemmän leveämpänä kaikki ryhmät mahdutetaan päällekkäin, jolloin näkymästä tulee muodoltaan pitkulainen. Tällaisella ominaisuudella tai mahdollisuudella voi olla käyttöä pidettäessä useita eri näkymiä auki useassa eri selainikkunassa tai jos tavoitteena on vain hieman rajoittaa sitä, mihin haluaa huomionsa keskittää (esim. tekstin editointi -näkymässä particulars-ryhmän saattaa toisinaan haluta piilottaa).

Kuva 1. Tekstin editointi -näkymän kaikki kolme vaakasuuntaista ryhmää näkyvissä. Tekstikenttien alla saattaisi olla lisää (piilottamattomia ja optionaalisia) tekstikenttiä.
Kuva 2. Tekstin editointi -näkymässä näkyvissä yhden kirjoitusten kokoelman kirjoitukset ja avattuna oleva kirjoitus.
Kuva 3. Tekstin editointi -näkymän kaikki vaakasuuntaiset ryhmät päällekkäin aseteltuina, selainikkunan vähimmäisleveyden alittaessa tietyn rajan.