Helpdesk (2010)

Opinnäytetyönä tehtynä selvitys Java-pohjaisen SmartGWT-sovelluskehyksen soveltuvuudesta ja vaikutuksesta tietojärjestelmän kehitystyöhön.

Java, SmartGWT, Google Web Toolkit, SQL, JDBC, JavaScript, HTML, CSS, SHA1, UML, Eclipse, Tomcat, RPC, 3-tasorakenne, Linux, Windows, Subversion

Sihteeriopisto ja Passenger857 (2017)

Prototyyppisiä verkkopalveluja, joiden avulla hahmoteltu sitä, minkälainen yksittäisestä tai monesta käyttöliittymästä koostuva sovellutus helpottaisi palauttamaan jostain aiheesta samaiseen palveluun kerättyä tietoa mieleen. Päädytty siihen, että olennaista tietoa uudelleen lähestyttäessä ovat tiedon annostelu, muistinvirkistimet, asiayhteyksien hahmottaminen ja helppo tiedon haettavuus (Sihteeriopiston osuus). Koneellinen kuva- ja tekstianalyysi saattavat myös olla hyödyksi, joten tietokyselyiden tekemisen mahdollisuus on toteutettuna muutamaan ulkoiseen APIin. Palveluun liittyy myös mobiilisovellus, jonka avulla voi selata kerättyä aineistoa ja näytättää sitä isommassa koossa Chromecastin kautta. Se tunnistaa myös muutaman puhekäskyn joidenkin toimenpiteiden nopeuttamiseksi.

Sihteeriopiston selainkäyttöliittymää esittävässä kuvassa on nähtävissä sana "adequate", jonka on tarkoitus olla joko aihe tai kokoelma. Jokaiseen sellaiseen voi sisällyttää muutamia erilaisia tiedostotyyppejä ja linkkejä, joita voi luonnehtia tiedonhakemista avustavilla attribuuteilla kuten "kylmä kuin talvi" ja "hivenen pyörteinen". Niihin voi sisällyttää myös muistia virkistäviä tekstikatkelmia, sekä oleelliseksi koettuja käsitteitä, joita hyödynnetty Wordnet-sanakirja tarjoaa. Yksittäisiä paneeleja saa näkyviin/piiloon ja näitä eri tavoin aseteltuja paneeleja on kahden erilaisen näkymän verran.

Avustavana verkkopalveluna toimii Passenger857, johon voi säilöä tiedostoja ja linkkejä 24 tunnin ajaksi, minkä jälkeen ne siivotaan automaattisesti pois, jos niitä ei ole siirretty talteen esim. Sihteeriopistoon. Siihen voi viedä tiedostoja joka selainlaajennuksella (Chromelle), erillisten mobiilisovellusten avulla (mm. PDF:t ja kuvat), uploadaamalla tai antamalla verkko-osoitteen. Eräänä hienoutena kuvien, YouTube-videoiden, PDF:ien ja verkkosivujen automaattinen analysointi mm. siten, että verkkosivusta poimitaan talteen esim. Aylienin APIa käyttäen otsikko ja tekstisisällöstä generoidaan lyhyt kooste. Periaatteessa mahdollisuutena hakea useista kertyneistä tiedostoista sisältöä tai tehdä niistä yhteinen tai vertaileva analyysi, jos sellaisia haluaa toteuttaa.

Tätä kirjoittaessa on vielä ratkaistava, miten erilaiset kokoelmat/aiheet olisi esitettävä valittavana olevana ja kuinka käsitteiden/attribuuttien välisiä yhteyksiä pitäisi visualisoida. Vai pitäisikö? Hakutoimintojakin pitää vielä vähän parannella. Lisäksi, aina ei halua muistaa kaikkea aiempaa, vaan haluisi mieluummin rajata sitä mihin keskittyy, mutta tapahtuuko tämä valittavissa olevia kokoelmia jotenkin rajoittamalla vai täytyykö ottaa mukaan koneäly, joka muistaa minkälaisia rajauksia tykkää käyttää mitäkin aihetta käsitellessä?

Java, JDK 1.8, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Foundation, Pinegrow, Backbone, Underscore.js, jQuery, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, Tomcat 8, Apache PDFbox, Extended Java WordNet Library, Clarifai, Aylien, MySQL Workbench, dbForge Studio for MySQL, Android Studio, Android, Chromecast

Terveystietotaltio: Ryydyiksnä (2011)

Tietojärjestelmä, jonka syötetietona toimivista potilastiedoista, tutkimustuloksista, hoitokokeiluista, ruokavalioista, ym. muodostetaan tietyn prosessin kautta semanttisen tiedon verkko, johon kertynyttä tietoa ja yhteyksiä käytetään käyttäjän tarkasteltavaksi generoitavien tietokorttien sisältönä. Sisältää isoruutuisille näytöille tarkoitetun verkkokäyttöliittymän ja toiminnoiltaan rajoitetun käyttöliittymän Android-sovelluksena. Palvelusta on katseltavissa myös Vimeossa oleva videoesittely (http://vimeo.com/32317376).

PaaS, Java, Grails, Groovy, GORM, JDBC, Sesame, PostgreSQL, Linux, Tomcat, RDF, XHTML, CSS, JavaScript, JavaScript InfoVis Toolkit, jQuery, Android, XML, Oxygen XML, XML authoring, XLST, XSD

Green minute (2005)

Pienimuotoinen ajanvarausjärjestelmä.

PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Necessa (2013, 2014, 2015)

Necessa on "aikomuksia tehtäväksi"-sovellus, jota käyttäessä voi niin valitessaan hyödyntää myös NFC-tageja kätevöittämään aikomuksiensa merkitsemistä senhetkisiksi tarpeiksi. Tunnistettuaan itsessään yksittäisen tarpeen siinä määrin tarkkaan, että pystyy määrittelemään, missä tämän tarpeen voi käsitellä, voi sen merkitä Necessa -sovellukseen, mistä se on sitten seuraavilla kerroilla helppo nostaa uudelleen senhetkisten tarpeiden listalle. Tarvittaessa tarpeen määritelmän voi jättää laveamminkin määritellyksi, mutta saattaa osoittautua hyödylliseksi hakea hiukan ilmaisuvoimaisempaa määritelmää kuin esim. "jotain hyvää"

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/necessa/

Asennettava Android-sovellus: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hoito.mobile....

Kahdesta sivusta, joiden välillä sovelluksessa enimmäkseen siirrytään, jos Asetukset-sivu jätetään tässä kohdin vähemmälle huomiolle, välilehdet-sivu on se, jossa on nähtävillä niitä tarpeellisia, joita käyttäjä on merkinnyt käsiteltäväksi. Käsitellyksi merkitsemisen jälkeen käsitelty asia siirtyy arkistoon (voidaan tallentaa myös raportiksi). Ideat ovat lyhyitä ylöskirjaamuksia, joista voidaan muodostaa uusia harkittavia. Harkittava ja tutkiskeltava ovat sovelluksen olennaisia avainsanoja, tutkisteltavien ollessa niitä, jotka on valikoitu etsimisen kautta löytyneiden paikkojen joukosta tai jotka on itse sijoittanut johonkin kohtaan karttaa. Paikkoja voi hakea joko sijainnilla (GPS, WiFi) tai manuaalisesti osoittamalla.

Sovelluksen suunnittelullisiksi lähtökohdiksi on asetettu, että sen käyttäjä voi asettaa kerryttämänsä tiedot sellaisten muiden sovellusten käytettäväksi, jotka ovat varta vasten tarkoitettu käytettäväksi Necessan kanssa. Necessan ja näiden muiden sovellusten välillä on riippuvuussuussuhde, missä näiden muiden hyödynnettävyys nousee korkeimmalle tasolle vain yhdessä Necessan kanssa käytettäessä. Nämä muut sovellukset voivat kerätä oman informaationsa monista eri lähteistä kuten sensoreilta, älykelloilta, erilaisissa tiloissa olevilta intrumenteilta, sekä verkkopalveluista ja tietokannoista. Jos käyttäjä niin valitsee, voi hän rajoittaa itse kerryttämiensä tietojen näkyvyyttä muille sovelluksille. Necessa ei tallenna mitään käyttäjän tietoja verkkoon, vaan kaikki tietoo säilyy käyttäjän mobiililaitteessa. Tarvittaessa käyttäjä voi kopioida muodostuvan tietokannan laitteelta toiselle tai tallentaa tietonsa tiedostoon, jonka voi itse siirtää talteen toisaanne.

Darenci (2015)

Darenci on Necessan kumppanisovellus, jolla voi laatia välitavoitteista koostuvia suunnitelmia, missä välitavoitteiden kesken voi olla riippuvaisuuksia, jotka määräävät missä järjestyksessä välitavoitteet on käsiteltävä. Yksittäinen välitavoite on tarve/aikomus, joka on joko johdettu Necessaan talletetusta harkittavasta, jolla on yhteys johonkin tiettyyn käsittelypaikkaan tai sitten se on johdettu erillisestä harkittavasta, joka on kuvailevan tekstinsä osalta vapaamuotoinen.

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/darenci/

Tietofarmi (2010)

Mielenkiintoisten artikkeleiden, blogiviestien, tutkimustulosten, pressijulkaisujen ja videoklippien julkaisupalvelu, joka sisälsi neljä erilaista näkökulmaa kertyneen tiedon tarkastelemiseksi. Palvelusta on katseltavissa videoesittely Vimeossa (http://vimeo.com/32315647).

PHP, JavaScript, Mootools, SQL, XHTML, CSS, XML, XSL, RSS, Firebug, Oauth